Pura Bebo algemene voorwaarden

Pura Bebo algemene voorwaarden

1. Werking van de algemene voorwaarden

Door een van onze producten te bestellen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We raden u aan om deze grondig te lezen.

Door een product te bestellen erkent u dat u meerderjarig en handelingsbekwaam bent en aanvaardt u onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant, tenzij deze op voorhand, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

2. Over ons

Pura Bebo is de bedrijfsnaam van Marta Gal, wonende in de Zeekoetstraat 1 te 8450 Bredene, België, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0667.845.196

U kan ons bereiken via het e-mailadres contact@purabebo.be.

3. Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door eerst het prodcut aan te klikken om het op te laden in de winkelwagen, en vervolgens de bestelling te bevestigen door de bestelknop aan te klikken.

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”.

Voor leveringen binnen de Europese Unie is de te betalen prijs de productprijs die wordt vermeld op de site, te verhogen met leveringskosten. Voor leveringen buiten de Europese Unie kunnen invoerrechten aangerekend worden. Deze zijn niet inbegrepen in de weergegeven prijzen.

U dient de totale prijs te betalen bij het plaatsing van de bestelling. Betaling kan gebeuren door ons de gegevens door te geven van uw Paypal-account of van een krediet- of debetkaarinstelling die door ons wordt aanvaard. Door betaalgegevens in te voeren geeft u aan over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening.

We behouden ons het recht voor om hetzij uw betalingsdetails te valideren hetzij te wachten totdat wij de betaling hebben ontvangen alvorens u het product te leveren. Wij behouden ons evenzeer het recht voor om naar eigen inzichten betaalmethoden te weigeren.

We zijn niet verplicht u het product te leveren tot het moment waarop we uw bestelling aanvaard hebben. We kunnen aanv aarding van uw bestelling weigeren wegens het niet beschikbaar zijn van de goederen. U kan tevens uw bestelling nog annuleren tot het ogenblik dat wij uw bestelling hebben aanvaard. Alle reeds betaalde bedragen worden in beide gevallen terugbetaald.

Het contract komt tot stand op het ogenblik dat wij u in een e-mail uitdrukkelijk bevestigen dat wij uw bestelling hebben aanvaard. Het voorwerp van de overeenkomst wordt beschreven in de bevestiging van de bestelling.

4. Levering

Wij streven ernaar het bestelde product op het door u opgegeven leveringsadres te leveren binnen het tijdsframe voor levering dat in de aanvaarding van de bestelling zal worden opgenomen. We stellen ons voortdurend ten doel te leveren binnen 3 tot 5 werkdagen vanaf de datum van elke door ons geaccepteerde bestelling, maar helaas kunnen wij geen vaststaande leveringsdatum garanderen.

Ingeval wij verwachten niet het voorgestelde tijdsframe niet te zullen kunnen respecteren pogen wij u daarvan op voorhand te verwittigen. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor verliezen, vervangingskosten of gelijk welk andere schade die voortvloeit uit late levering.

Bij levering van het product kan u gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. U gaat ermee akkoord de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. U dient het ontvangstbewijs te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

Alle met het product verbonden risico’s zullen op u overgaan bij levering. Na levering wijzen we alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of beschadiging van het product. Bij het openen van de verpakking dient u voorzichtig te zijn bij gebruik van scherpe voorwerpen.

Wanneer u niet beschikbaar bent voor ontvangst of afhalen, kunnen we een bericht voor u achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of om het product afte halen.

Als u de levering niet aanvaardt kunnen we u laten  weten dat we de overeenkomst onmiddellijk annuleren. We betalen in dat geval u of uw krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van de desbetreffende overeenkomst, verminderd met de door ons gemaakte redelijke administratie-kosten.

Bij levering zal een factuur worden toegevoegd

5. Herroepingsrecht

U kan zonder opgave van redenen een afgesloten contract herroepen en ons elk geleverd product terugsturen als u er niet tevreden mee bent. Voorwaarde daarbij is dat u ons binnen 14 dagen volgend op de datum van levering van het product schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u het desbetreffende contract wenst te herroepen en het product in originele staat aan ons terugstuurt .Heeft u er ons eenmaal van op de hoogte gesteld dat u uw recht tot herroeping wenst uit te oefenen, dan de door ons reeds ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw herroeping, aan u worden terugbetaald.

Voor digitale producten (zoals e-books) is het herroepingsrecht niet van toepassing. Voor deze producten is elke koop-verkoop vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

6. Defecte producten

We garanderen dat het product onbeschadigd en vrij van gebreken is.

Wanneer u ons meldt dat de producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren.

Gebrekkige of beschadigde producten kunnen worden vervangen of terugbetaald, tenzij wanneer de beschadiging het gevolg is van:

a) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is;

b) een ongeval of een onoordeelkundige poging het te veranderen of te repareren;

c) normale slijtage

7. Beperking van aansprakelijkheid

Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van contractuele verplichtingen voorzien in deze algemene voorwaarden. Wij sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot juistheid of volledigheid van informatie op onze website of andere documentatie. Ongeacht andere wettelijke bepalingen wijzen we alle aansprakelijkheid af voor geleden verliezen, indicrecte schade of gevolgschade. In geen geval kan onze aanspraklijkheid hoger zijn dan de waarde van de geplaatste bestelling.

8. Overmacht

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een contract die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers of overheden), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport (“Overmacht”), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien. Wel kan u als de overmacht meer dan 8 dagen aanhoudt beslissen om de overeenkomst te annuleren. De reeds betaalde bedragen zullen u dan binnen de 30 dagen worden terugbetaald.

9. Uitblijven van betaling, Ontbinding

Als u een van uw verplichtingen krachtens het contract schendt of als u niet meer in staat bent om uw betalingsverplichtingen op duurzame en tijdige wijze na te komen , al dan niet in een vonnis bekrachtigd kunnen wij de overeenkomst onmiddellijk ontbinden door u schriftelijk van dit voornemen op de hoogte te stellen. U zult ons schadeloosstellen voor alle klachten, verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, van welke aard dan ook als gevolg van een dergelijke ontbinding en alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent kunnen onmiddellijk opeisbaar worden gemaakt. Ontvangen betalingen kunnen worden ingehouden ter dekking van geleden schade.

In geval van niet tijdig betalen van de factuur, behouden we ons het recht voor rente te vorderen over de achterstallige betaling, berekend zoals voorzien in art. 6 van de wet van 6 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast kan er een schadebeding berekend worden van 10 % over het openstaand bedrag, met een minimum van € 30,00, evenals de aanmaningskosten.

10. Kennisgevingen

Iedere kennisgeving met betrekking tot de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan zowel persoonlijk afgeleverd worden, via de post worden verstuurd of per e-mail worden verzonden.

11. Wijziging van de algemene aoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt. Voortzetting van gebruik van de Sites zal echter worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

Mocht een clausule in deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard door hoven of rechtbanken, dan zal die nietigheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rest van de overeenkomst.

De door ons afgesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of mee verbonden worden beheerst door het Belgisch recht. Beide partijen zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Alle transacties, correspondentie en contact tussen ons zal plaatsvinden in de taal van de bestelling.