Privacy policy

Privacyverklaring
1. Dit is de website van Marta Gal. Ik drijf handel onder de handelsbenaming Pura Bebo. Mijn
handelszaak is gevestigd in de Zeekoetstraat 1 te 8450 Bredene. Ik ben ingeschreven in de
kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE0667845196
Ik ben verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van o.a. bezoekers van
deze website en klanten. De wijze waarop ik dat doe wordt verduidelijkt in deze
privacyverklaring. Als u hierover vragen heeft kunt u deze mailen naar marta@purabebo.com

2. Uw persoonsgegevens zijn niet alleen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maar alle
gegevens op basis waarvan u op een unieke manier als natuurlijke persoon kan
geïdentificeerd worden. Ook gegevens over uw kredietkaart vallen daar bijvoorbeeld onder.

3. Ik verwerk persoonsgegevens bij de afhandeling van een verkoop van mijn producten en bij
het bezoeken van mijn website. Ik verwerk daarbij uw gegevens in overeenstemming met de
bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de
bepalingen van de Belgische regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij
de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die door
derden worden verwerkt.

4. Welke gegevens ik verwerk is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.
– U bent een bezoeker van mijn website : zie mijn cookieverklaring
– U bent een leverancier: Ik verwerk persoonsgegevens voor de opvolging van ons
contract, het voldoen aan fiscale, financiële en boekhoudkundige sociale
verplichtingen. Ik verwerk identificatiegegevens, contactgegevens, en financiële
gegevens.
De verwerkte gegevens zijn hetzij publiek beschikbare gegevens, of zijn afkomstig
van uw offerte of factuur.
– U bent klant: Ik verwerk persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan mijn
leveringsverplichting, om uw betaling op te volgen, en in het kader van
dienstverlening na verkoop. Ik verwerk identificatiegegevens, contactgegevens, en
financiële gegevens.
De verwerkte gegevens zijn uitsluitend afkomstig van het bestelformulier op mijn
webshop en de uitgevoerde betalingen.

5. Voor onder meer het opvolgen van betalingen of het uitvoeren van leveringen doe ik een
beroep op derden zoals Paypall en DHL, die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een overeenkomst waarbinnen ik mij ervan vergewis dat uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die
strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

6. Ik geef uw gegevens niet door buiten het grondgebied van de Europese Economische
Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) tenzij u zich buiten deze zone bevindt en deze doorgave noodzakelijk is voor levering van bestelde goederen.

7. Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

8. U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten
verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met marta@purabebo.com. Daarnaast kunt u
een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit,
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Ik heb het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en
aanpassingen meld ik altijd via de website.